Obchodné podmienky

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu (ďalej  len "e-shop").

2. Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu je obchodná spoločnosť

Dominik Trusina - TRUSELLA
Trnavská 1518/37
900 01 Modra
Slovensko

IČO: 50052497
DIČ: 1121278807
Neplatca DPH

TEL: +421 910 600 223
E-mail: trusella@trusella.sk
International: trusella@trusella.sk

Bankové spojenie: IBAN: SK41 8360 5207 0042 0549 6028

(ďalej ako „predávajúci“ alebo "prevádzkovateľ")

3. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť  kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára konkludetne, spôsobom uvedeným v čl. II bod 5 a 6.

4. Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú  systémom e-shopu. 

5. Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

6. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár spracovaný systémom obchodu obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného  tovaru z ponuky e-shopu a cenu objednaného tovaru,

7. Registráciou sa rozumie zaregistrovanie zákazníka pred objednávkou tovaru.

II. Objednávanie tovaru

1. Objednávanie v e-shope sa uskutočňuje prostredníctvom nákupného košíka.

2. Pri objednávke tovaru kupujúci vyplní povinné polia vo formulári, inak objednávku nie je možné potvrdiť.

3. Objednávky sú do systému zaraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.

4. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia  bezproblémové doručenie zásielky s objednaným tovarom.

5. Elektronická objednávka odoslaná kupujúcim predávajúcemu je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy a je záväzná.

6. Potvrdením elektronickej objednávky e-mailom dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy predávajúcim. Momentom akceptácie návrhu na uzatvorenie zmluvy dôjde k vlastnému uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim.

7. Pokiaľ objednávaný tovar nie je na sklade a nie je možné z rôznych dôvodov doobjednať tak, aby bol kupujúcemu doručený v rámci dodacej lehoty, upozorní  predávajúci kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na dané skutočnosti. Kupujúci má právo v takomto prípade svoju objednávku zrušiť alebo upraviť podľa vzájomnej dohody.

8. Kupujúci si pri objednávke tovaru vyberie možnosť dodania tovaru: expresné doručenie kuriérom. Cena tovaru  a poplatok za dodanie tovaru uvedené na potvrdenej objednávke sú konečné.

9.  V prípade akciových ponúk - preddefinovaných balíčkov, hodnota balíčka neobsahuje úhradu za doručenie tovaru, pokiaľ nie je uvedené inak.

10. Zľavy vyplývajúce z jednotlivých akcií nie je možné kumulovať.

III. Ceny tovaru

1. Pri každom výrobku v e-shope je uvedená cena v eurách bez DPH (konečná cena). Predávajúci sa zaväzuje dodržať ceny dané v potvrdenej objednávke kupujúceho.

2. Predávajúci má právo ceny aktualizovať a meniť v prípade zmien cien na trhu alebo od svojho dodávateľa aj bez upozornenia.

IV. Spôsob platby

1. Kupujúci je predvolaný uhradiť zálohu 50% z konečnej sumy objednávky. Kupujúcemu bude vystavená zálohová faktúra elektronickou formou na daný e-mail, kde bude treba uhradiť sumu bankovým prevodom na číslo účtu IBAN: SK41 8360 5207 0042 0549 6028 (ďalej len ,,číslo účtu"). Po zaplatení zálohy sa začne s prípravou objednávky. Po vyhotovení bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a predvolaný uhradiť zvyšnú sumu na číslo účtu. Po zaplatení bude kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou spoločnosťou.

2. Spolu s tovarom dostane kupujúci faktúru ako daňový doklad, ktorú je v prípade reklamácie povinný predložiť.

V. Dodanie tovaru

1. Tovar predávajúci dodá na miesto plnenia uvedené kupujúcim v registračnom formulári a je ním sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko kupujúceho. V prípade  osobného odberu tovaru kupujúcim je miestom dodania sídlo predávajúceho.

2. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar so statusom „na sklade“ v lehote 1-7 pracovných dní, tovar so statusom „na sklade dodávateľa“ v lehote 7-14 pracovných dní, tovar so statusom ,,na objednávku" v lehote 4-6 týždňou od zaplatenia zálohy 50%.  Lehota na dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný.

3. Predávajúci k cene objednaného tovaru účtuje poplatok za dodanie tovaru podľa spôsobu doručenia vo výške uvedenej pri potvrdení objednávky

4. V prípade, že objednávka nemôže byť jednorazovo úplne vybavená, kupujúci zaplatí poplatok za dodanie uvedený v objednávke a za dodatočne zaslaný tovar z  čiastočne vybavenej objednávky už poplatok neplatí.

5. Dopravca tovaru – kuriérska spoločnosť ručí za zásielku do okamihu jej odovzdania kupujúcemu. Ten  je povinný prezrieť sizásielku pri preberaní a v  prípade viditeľného poškodenia, či dokonca straty časti tovaru, spíše s dopravcom reklamačný protokol a zásielku nepreberie. Hneď ako dopravca. zásielku vráti  predávajúcemu, predávajúci vyexpeduje nový tovar kupujúcemu.

VI. Vrátenie tovaru

1. V zmysle ustanovenia § 12 ods. 1 zákona č.108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji má kupujúci právo od uzavretej  zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy pričom je nevyhnutné, aby bol list o odstúpení od  zmluvy v uvedenej lehote doručený predávajúcemu.   Právo na odstúpenie od zmluvy má kupujúci aj v prípade, ak bol tovar objednaný prostredníctvom internetu  vyzdvihnutý osobne priamo u predávajúceho. 

2. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci tovar na vlastné náklady na adresu sídla predávajúceho: Dominik Trusina - TRUSELLA, Trnavská 1518/37, 900 01 Modra, Slovensko. V prípade, ak  kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúci ho neprevezme.

3. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar do 14 dní na účet kupujúceho.

4. Tovar, ktorý je vrátený bez udania dôvodu musí byť nepoužitý, zabalený a nepoškodený,inak nebude vrátenie tovaru akceptované.

5. Po dohode môže byť vrátenie ceny za tovar uskutočnené formou výmeny za iný tovar v rovnakej cene, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou kupujúceho alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru) poplatok za dodanie nebude účtovaný, avšak iba v prípade, že ide o jeho prvú výmenu.

VII. Reklamácia tovaru

1. Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a  tovarom uvedeným v sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.

2. Kupujúci je oprávnený reklamovať len tovar zakúpený v e-shope predávajúceho.

3. Kupujúci písomnú reklamáciu a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry a dokladu o zaplatení na adresu predávajúceho: Dominik Trusina - TRUSELLA, Trnavská 1518/37, 900 01 Modra, Slovensko.

4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade s Občianskym zákonníkom a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu  vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

2. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, ak takéto oneskorenie bolo  spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť; v takom príde  má strana v omeškaní právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení  svojich záväzkov.

3. Kupujúci vyhlasuje, že v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlasí so spracovaním a uchovávaním osobných údajov, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a s ich spracovávaním vo všetkých informačných systémoch predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.   Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

4. Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke. Predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť. Zmluvné  vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok, sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

5. Prevádzkovateľ servera využíva pre svoje marketingové potreby štatistické služky www.google.com/analytics, ktoré podliehajú obchodným podmienkam uvedenej  služby a ochranu získaných údajov zabezpečuje v zmysle platnej európskej legislatívy.

 
 

Reklamačný poriadok

 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím  alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho  nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

3. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a bezodkladne oznámiť predávajúcemu prípadné vady.

4. Záruka sa vzťahuje len na tovar uvedený na dodacom liste a faktúre a týka sa všetkých vád zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa vzťahuje na skryté vady tovaru; nevzťahuje sa na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu. Následné poškodenie povrchu predmetu dodávky škrabnutím a pod. sa nepovažuje za skrytú vadu.

5. Reklamácia sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

II. Lehoty na uplatnenie reklamácie

1. Záruka na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

2. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode vyznačená lehota na použitie (expiračná doba), záručná lehota sa neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

3. Ak sa na tovar vzťahuje záručná lehota dlhšia ako 24 mesiacov, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji záručný list s vyznačením záručnej lehoty. V  záručnom liste sú uvedené podmienky a rozsah tejto záruky.

4. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.

III. Strata nároku na nároky zo záruky

Nároky plynúce zo záruky zanikajú, ak bol tovar

  •  poškodený prepravou spotrebiteľa,,
  •  mechanicky poškodený neodbornou manipuláciou, alebo zlým skladovaním po prevzatí tovaru,
  •  zašpinený a neodborne vyčistený,
  •  poškodený neodborným zásahom do jeho konštrukcie,
  •  znehodnotený nadmerným používaním alebo bol používaný na iný účel než sa bežne používa.

IV. Miesto uplatnenia reklamácie

1. Vady je povinný kupujúci bezodkladne reklamovať v sídle predávajúceho Dominik Trusina - TRUSELLA, Trnavská 1518/37
900 01 Modra, Slovensko, (reklamačné miesto) doručením vadného tovaru spolu s faktúrou a dokladom o zaplatení ceny za tovar.

2. Predávajúci je po uplatnení reklamácie je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach a podľa rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.“

3. V prípade reklamácie tovaru vystaví predávajúci reklamačný protokol v 2 vyhotoveniach, 1 vyhotovenia obdrží kupujúci, 1 vyhotovenie zostane  predávajúcemu..

V. Neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

2. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, pri ktorej možno vec používať, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri určovaní výšky primeranej zľavy sa prihliada na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebenia veci, dĺžku používania veci a možnosti jeho ďalšieho užívania.